Bestuurssamenstelling en werkwijze

De bestuursleden zijn:
R. (Ronald) van den Berg (1ste voorzitter)
Drs. P. (Peter) Nijhof  (2de voorzitter)
Ir. G.J. (Jan) Arends (1ste secretaris)
Mr. W.E.C. (Wim) van Boxmeer (1ste penningmeester)
Ing. R. (Rutger) Polderman
F.D. Druijff MSc

Hierbij is de volgende taakverdeling is overeengekomen:

Voor de kernactiviteiten van de stichting zijn zogenoemde "trekkers" aangewezen..
Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal adviseurs die de dagelijkse leiding zowel beleidsmatig als in technisch zin adviseren bij het uit oefenen van haar taken.
Alle werkzaamheden van de bestuursleden en adviseurs vinden plaats op vrijwillige en onbezoldigde basis.
Het dagelijks bestuur vergadert zes keer per jaar.