Bestuurssamenstelling en werkwijze

De statuten van de Stichting HSSN zijn te bekijken door de hierna volgende interne link te activeren (nog aanmaken)

Het dagelijks bestuur bestaat uit zeven bestuursleden, waarbij de volgende taakverdeling is overeengekomen.

Voor de kernactiviteiten van de stichting is een schema opgesteld en zijn zogenoemde "trekkers" aangewezen. Dit schema is te bekijken door de volgende interne link te activeren (nog aanmaken).
Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal adviseurs die de dagelijkse leiding zowel beleidsmatig als in technisch zin adviseren bij het uit oefenen van haar taken.

Alle werkzaamheden van de bestuursleden en adviseurs vinden plaats op vrijwillige en onbezoldigde basis.

Het dagelijks bestuur vergadert zes keer per jaar.