Disclaimer

Deze website met bijbehorende data base is gemaakt in samenwerking met en in opdracht van de stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland.

Bij het samenstellen is gebruik gemaakt van verschillende gegevensbronnen. Hierbij zijn de namen van rechthebbenden van beschermde afbeeldingen en tekst vermeld danwel is bij het ontbreken hiervan getracht deze te achterhalen. Zij die menen alsnog aanspraak te kunnen maken op zekere rechten, worden verzocht contact op te nemen met de stichting.

De samenstellers hebben de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het tot stand komen van deze website en bijbehoren. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden.

Opgenomen kaarten, tekeningen en figuren geven het hoofdthema van het betreffende onderwerp weer, zij zijn geen exacte topografische of technische weergave op schaal.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting HSSN.