Jaarrekeningen

Het financiële beleid van de Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland vormt een onderdeel van het algemene beleid. Verwerven en aanwenden van financiële middelen zijn gericht op het nastreven van de doelstellingen van de stichting.

De HSSN is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een ( culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status). Het  meerjarig beleidsplan HSSN en een door het bestuur vastgesteld financieel beleid vormen een belangrijke basis voor de continuering van deze status.

Vaststelling financieel beleid

Het te voeren financieel beleid wordt door het Bestuur vastgesteld en – voor zover nodig – jaarlijks geactualiseerd.
De begroting voor een nieuwe kalenderjaar wordt door de penningmeester in oktober/november daaraan voorafgaande aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd en is afgestemd op het door het bestuur vastgestelde financiële beleid.

Verkrijging van financiële middelen

De inkomsten van de Stichting bestaan uit subsidies, donaties, schenkingen en andere verkrijgingen en baten. (art. 3 Statuten)

Beheer financiën

Het beheer van de financiën van de HSSN geschiedt door het bestuur.
De penningmeester registreert alle inkomsten en uitgaven. Hij stelt jaarlijks een financieel jaarverslag op en legt dat  binnen zes maanden na afloop van het boekjaar ter goedkeuring en vaststelling voor aan het bestuur. (art. 9 Statuten)

Transparantie financiële gegevens HSSN

De balans en een samenvatting van inkomsten en uitgaven van de door het bestuur vastgestelde jaarrekening worden uiterlijk 1 juni na afloop van het kalenderjaar op de website van de stichting gepubliceerd.

Beloningen medewerkers

Bestuursleden en andere medewerkers verrichten hun werkzaamheden voor de HSSN als vrijwilligers en  ontvangen geen loon of beloningen. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen  in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. (art. 4.5 Statuten).

Jaarrekening

Download de gecomprimeerde jaarrekening HSSN 2022 en 2021
Download de gecomprimeerde jaarrekening HSSN 2020 en 2019